Skip to main content

Politikalar

 • Sürdürülebilirlik Politikası

  Bu Sürdürülebilirlik Politikası (bundan sonra “Politika” olarak anılacaktır), VARF A.Ş. (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) Yönetim Kurulu tarafından 09.08.2016 tarihinde aşağıdaki maddelerde belirtildiği şekilde onaylanmıştır.

  Şirketimiz Birleşmiş Milletler tarafından benimsenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı, Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ni ve iklim değişikliğine ve kapsayıcı ve sürdürülebilir sosyal kalkınmaya odaklanan ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren diğer uluslarüstü kuruluşların çalışmalarını yakından takip etmektedir. Bu Politika, sürdürülebilir kalkınmada Şirketimizin izleyeceği genel ilkeler ile temel yönetim ve kontrol amaçlarını ve esasları belirlemektedir.

  Madde 1. Amaç

  1.1. Bu Politika, Şirketimizin sürdürülebilirlik çalışmalarının amacına yönelik olarak gerekli ilkeleri ve hedefleri tanımlamakta ve belirlemektedir.

  1.2. Sürdürülebilir kalkınma, dengeli bir şekilde ekonomik kalkınmayı, sosyal kalkınmayı ve çevreyi korumayı amaçlayan uzun vadeli küresel kalkınma için yol gösterici ilke olarak ortaya çıkmıştır.

  1.3. Bu Politika’nın amacı, gelecek nesillere daha iyi bir dünya ve daha iyi bir doğa bırakabilmek için, faaliyette bulunduğumuz tüm sektörlerde çalışmalarımızı gerçekleştirirken, tüm paydaşlarımızın da katılımı ile çevresel, sosyal, ekonomik ve kurumsal yönetişim konularında hedefler belirleyerek, sürdürülebilir bir şirket anlayışı ile yurt içinde ve/veya yurt dışında sürdürülebilirlik konusunda sektörün önde gelen kuruluşlarından biri olmaktadır.

  1.4. Bu amaca ulaşmak adına yapacağımız tüm iş süreçlerimizde, benimsediğimiz ilkelerimiz aşağıda verilmiştir.

  Madde 2. Tanımlar

  2.1. Bu Politika’da kullanılan terimler aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki anlamlara gelmektedir:

  Politika“, Bu Sürdürülebilirlik Politikası’nı ifade etmektedir.

  Sürdürülebilirlik“, Birleşmiş Milletler’in tanımıyla uyumlu şekilde, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden şimdiki neslin ihtiyaçlarını karşılamak anlamına gelmektedir.

  Yönetim Kurulu“, Şirket’in idaresinden sorumlu ve zorunlu organlarından biri olan yönetim kurulu anlamına gelmektedir.

  Madde 3. Kapsam

  3.1. Bu Politika, Şirket içi prosedür, işlem, karar ve eylemlerde tutarlı ve uyumlu bir şekilde uygulanacaktır.

  3.2. Ayrıca Politika yerel, sektörel veya uluslararası kurumsal yönetim politikaları oluşturulurken bir çerçeve görevi görecektir.

  3.3. İş bu Sürdürülebilirlik Politikası;
  3.3.1. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri,

  3.3.2. Şirketimiz yöneticileri, temsilcileri, danışmanları, işçi, personel ve çalışanları,

  3.3.3. Bağlı ortaklık ve iştiraklerimizi ve çalışanlarını, 3.3.4. Dış hizmet aldığımız firmaları, ve

  3.3.5. Danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dahil olmak üzere Şirketimiz adına görev yapan kişi ve kuruluşları (iş ortakları) kapsamaktadır.

  Madde 4. Genel İlkeler

  4.1. Şirket, eylem, işlem ve faaliyetlerini gerçekleştirirken aşağıdaki ilkeleri göz önünde bulundurur:
  4.1.1. Bütünlük,
  4.1.2. İhtiyatlı risk yönetimi,
  4.1.3. Şeffaflık,
  4.1.4. Kârlı ve sürdürülebilir değerler elde etmek,

  4.1.5. Yürülükteki yasalara uygunluk.
  4.2. Şirket sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için taahhüt ettiği tüm kural ve ilkeleri eksiksiz uygulayacaktır.

  4.3. Şirket sürdürülebilir davranışları veya eylemleri geliştiren bir görev üstlenerek, tüm paydaşların sürdürülebilir iş modellerine geçişlerini destekleyecektir.

  4.4. Şirket sürdürülebilirliği, iş ve operasyonlarının günlük faaliyetlerine dahil edecektir.

  4.5. Şirket stratejilerini belirlerken, iklim değişikliği risklerini dikkate alacaktır. 4.6. Şirket karbon ayakizi ve karbon emisyonunu azaltma çalışmaları yapacaktır.

  4.7. Şirket iklim değişikliği ve iklim bilincinin artırılması hususunda sosyal projelere destek verecektir.

  Madde 5. Roller ve Sorumluluklar

  5.1. Yönetim Kurulu:

  5.1.1. Sürdürülebilirlik İlkelerinin belirlenmesi ve uygulanmasında üst düzeyde karar verici ve sorumlu merci Yönetim Kurulu’dur.

  5.1.2. Yönetim Kurulu, Politika’ya, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur.

  5.2. Şirketimiz Çalışanları

  5.2.1. Şirketimiz çalışanları, Yönetim Kurulu’nca belirlenen politikalara uyum sağlanması, İç ve dış mevzuata uyumlu çalışılması, ve Politika’ya aykırı bir davranış, tutum, işlem, eylem, karar, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumunda birim amirlerine bildirim yapılması ile sorumludur.

  5.3. Dış Hizmet Alınan Firmalar ve İş Ortakları

  5.3.1. Destek hizmetleri de dahil olmak üzere dış hizmet alınan firmaların ve iş ortaklarının, Politika esaslarına ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlaması beklenmektedir. İklim krizi, küresel ısınma yalnızca Şirket için değil sektördeki tüm firmalar için önemli bir odak noktası olmalıdır.

  Madde 6. Çevre ve İklim Değişikliği

  6.1. Şirket çevre ve iklim değişikliği hususunda,

  6.1.1. Operasyonlarından kaynaklanan sera gazı emisyonunu azaltmayı, doğal kaynaklarımızı korumayı, bu kapsamda riskleri ve fırsatları değerlendirmeyi, gerekli verimlilik çalışmalarını hayata geçirmeyi,

  6.1.2. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında üzerine düşen sorumluluğun farkındalığı ile ulusal ve uluslararası platformlara katılım sağlamayı,

  6.1.3. Konu özelindeki düzenleyici yönetmelik ve prosedürlere uyum sağlamayı,

  6.1.4. Şirket ve ticaret zinciri özelinde iklim değişikliği ile mücadele konusunda farkındalık artırıcı çalışmaları hayata geçirmeyi,

  6.1.5. Projelerinde enerji verimliliğini sağlayacak unsurları tasarım aşamasından planlayarak iklim değişikliğine olan etkimizi azaltmayı,

  6.1.6. İklim değişikliğiyle mücadelenin yarattığı risk ve fırsatları belirleyerek iş hedeflerini sürekli olarak bu doğrultuda gözden geçirmeyi ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamındaki girişimleri desteklemeyi, hedeflemektedir.

  6.2. Şirket iklim değişikliği ve iklim bilincinin artırılması ile ilgili olarak enerji verimliliği ve karbon emisyonlarının azaltılması hususlarında Şirket içi çalışmalar yürütecektir.

  6.3. Şirket, çevreye duyarlılık bilinci ile sürdürülebilir kaynak kullanımını destekleyerek, kaynaklarımızı verimli şekilde kullanmak, atıkların oluşumunu azaltmak, çevreyi korumak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla yerel, sektörel ve uluslararası çalışmalara katılacaktır.

  6.4. Şirket faaliyet alanlarının tamamında enerji verimliliği çalışmalarını sürekli takip ederek, verimliliği arttırmak için gelişen teknoloji ve alt yapı değişikliklerini gerçekleştirerek verimli çalışma alanları oluşturmak amacıyla araştırma faaliyetlerinde bulunacaktır.

  6.5. Şirket her türlü basın yayın organında enerji tasarrufunu teşvik ederek enerji tüketiminin çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek için çaba sarf edecektir.

  6.6. Şirket, işlem, eylem, karar ve faaliyetler sırasında çevre dostu ürün ve hizmetleri tercih edecektir.

  6.7. Şirket, susuz bir geleceğin olmayacağı gerçeğini bilerek suyun verimli kullanımını sağlamak, İklim değişikliği ile mücadele kapsamında karbon ayak izi hesaplamalarını yapmak, bunları doğrulatmak ve takip etmek hususlarında her türlü makul adımı atacaktır.

  Madde 7. Atık Bertarafı ve Geri Dönüşüm

  7.1. Şirket gerek faaliyetleri gerekse Şirket içi prosedürleri sırasında ortaya çıkan atıklardan öncelikle geri dönüştürülebilir olanları ayırmak hususunda gerekli birimleri kuracaktır.

  7.2. Şirket, geri dönüştürülebilen atıkları, ilgili belediye idareleri ile iletişime geçerek, atık dönüşüm tesislerine gönderilmesi hususunda gerekli adımları atacaktır.

  7.3. Şirket, geri dönüştürülmesi mümkün olmayan atıklardan, yemek atıklarını kombost edilmeleri amacıyla ilgili şirketlerle anlaşmalar yaparak doğaya kazandıracaktır.

  7.4. Şirket, geri dönüştürülmesi mümkün olmayan atıklardan, pil atıkları ve BPA içeren fiş atıkları gibi doğaya zararlı atıkları ilgili mevzuatta ve standartlarda öngörülen en üst düzeyde atık bertaraf sistemiyle ilgili toplama merkezlerine iletecektir.

  7.5. Şirket, tek kullanımlık plastik eşya, araç, gereç ve ekipmanları (plastik pipet, streç folyo, ince poşet, kağıt bardak, plastik tabak-çatal-kaşık-bıçak gibi), biyobozunur veya çok kullanımlık eşya, araç, gereç ve ekipmanlar ile değiştirecektir. Şirket içi prosedürlerde tek kullanımlık plastik eşya, araç, gereç ve ekipmanların kullanımına son verilecektir.

  7.6. Şirket, kağıt kullanımının mümkün ölçüde azaltılmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda, elektronik imzanın Şirket genelinde yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Kağıt çıktısı veya fotokopi alınmadan önce birim amirinden onay alınacaktır.

  Madde 8. İnsan Hakları

  8.1. Şirketin insan hakları yaklaşımı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel

  Beyannamesi ile Uluslararası Çalışma Örgütü’nün ilkelerini temel almaktadır.

  8.2. Şirketin genel yaklaşımı ilgili hususlarda azami çaba gösterilmesi ve bu anlayışın değer zincirinde de gelişmesini amaçlamaktadır.

  8.3. Şirket:
  8.3.1. Dil, din, ırk, cinsiyet, felsefi inanç, mezhep vb. sebepli ayrımcılığın hiçbir türüne hoşgörü göstermemeyi,

  8.3.2. Yönetim ve ihtisas pozisyonlarındaki kalifiye iş gücü ile fırsat eşitliği ilkesini dikkate almayı,

  8.3.3. Tüm çalışanlara işe alım süreçlerinden başlamak ve tüm iş hayatları boyunca eşit olanaklar sunmaya devam etmeyi,

  8.3.4. Etik ilkelerimiz kapsamındaki gerekli denetim ve uygulamaları aksatmadan sürdürmeyi,

  8.3.5. Yasalarla tanımlanmış insan haklarına saygılı olmayı ve tam uyum göstermeyi,

  8.3.6. Çalışanlarımıza huzur ve refah içinde çalıştıkları, güvenliği bir işyerinin sürdürülebilirliğini sağlamayı,

  8.3.7. Çocuk işçilik, zorla ve zorunda tutarak çalışmaya karşı mücadele vermeyi ve tedarik zincirinden de bu konulara hassasiyet göstermeleri için çalışmayı, en üst düzeyde hedeflemektedir.

  8.4. Şirket paydaşlarla ilişkileri dürüstlük, güven, tarafsızlık ve saydamlık ilkeleriyle yürütmeye devam etmeyi sürdürecektir.

  8.5. Kişisel verilerin korunması, veri güvenliği politikalarının oluşturulması ve insan hakları risklerinin düzenli olarak gözden geçirilmesi Şirket’in ana önceliklerindendir.

  8.6. Yukarıdaki hedefler kapsamında Şirket insan haklarına yönelik risk oluşturabilecek durumları proaktif bir şekilde tespit ederek gerekli önlemleri alacaktır.

  Madde 9. Sosyal Politikalar

  9.1. Şirket, sürdürülebilirlik hedefiyle sosyal politikalarını şekillendirmektedir.

  9.2. Bu kapsamda Şirket toplumun ve faaliyet alanlarındaki yerel paydaşların sosyal ve ekonomik kalkınmasına, yerel istihdama katkı sağlayacak toplumsal projeler geliştirmek ve iş birlikleri yapmak adına imkân yaratmak amacıyla üst düzeyde çalışmaktadır. Çalışma ortamını daha verimli hale getirmek için sürekli iyileştirmek ve farklı çalışma modellerini benimseyerek, çalışan bağlılığını ve çalışan refahını en üst seviyede tutarak “mutlu çalışan” oranını arttırmak Şirket’in ana önceliklerindendir.

  9.3. Şirket, İş yerinde her türlü ayrımcılığı önlenmek, ücretlendirme ve performans değerlendirme yaklaşımında adil ve eşit olmak hususunda taviz vermemektedir.

  9.4. Şirket tüm faaliyet alanlarında kadın çalışan sayısının arttırılması amaçlı projeler üretmek ve bu konuda eşitlikçi tavır sergilemek yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

  9.5. Şirket, Çalışanların kişisel gelişimlerine destek vermek ve mutlu çalışan oranının artmasına pozitif katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

  9.6. Şirket, karar alma süreçlerinde paydaşların istek ve beklentilerini de dikkate alarak katılımlarını desteklemenin önemine inanmaktadır.

  9.7. Şirket ayrıca, çalışanlar ve tüm paydaşlar nezdinde sürdürülebilirlik bakış açısının bir şirket kültürü haline getirilmesi ve sürekli farkındalık çalışmalarının yapılmasını sağlamak için gerekli adımları atacaktır. Bu kapsamda Şirket, çalışanlardan başlayarak tüm paydaşlarda farkındalık sağlayacak eğitimler ve projeler gerçekleştirmek hususlarında sürekli çalışma ve gelişme göstermeyi amaçlamaktadır.

  Madde 10. Sürdürülebilir Tedarik ve Yüklenme

  10.1. Şirket, içerisinde yer aldığı ticaret zincirinin sürdürülebilirliğinin ülke, ekonomi, sosyal hayat ve çevre açısından öneminin farkındadır. 10.2. Bu kapsamda Şirket:

  10.2.1. Ürün ve hizmet kalitesini arttırmaya ve sürekliliği sağlamaya odaklanan, yüksek kalitede sürdürülebilir hizmet sunan tedarikçilerle ve yüklenicilerle çalışmayı,

  10.2.2. Etik ilkelerimize uyum gösteren tedarikçilerle ve yüklenicilerle çalışmayı,

  10.2.3. Sürdürülebilirlik önceliklerimizi göz önünde bulundurarak operasyonlarında topluma, çevreye, topluma saygılı ve bulunduğu sektöre değer katan tedarikçiler ve yükleniciler ile çalışmayı,

  10.2.4. Çalışanları arasında ayrımcılık yapmayan ve çalışanları için güvenli/adil ve aidiyet duygusu oluşturan bir çalışma ortamı sağlayan tedarikçilerle ve yüklenicilerle çalışmayı, hedeflemektedir.

  Madde 11. Sürdürülebilirlik Dönüşümü

  11.1. Şirket, çalışanların sağlık ve güvenliğini koruyarak, onlara uygun bir çalışma ortamı, eşit fırsatlar sunmak ve onların gelişimlerine yatırım yapmak hususunda son derece özenli davranmalıdır.

  11.2. Şirket, üstün ve eşitlikçi değerleri ve ilkeleri ışığında iş ahlakı kurallarına uygun olarak faaliyet göstermektedir.

  11.3. Şirket, insan kaynağı, birikimi ve finansal gücünü korumanın, artırmanın ve bunların sürdürülebilirliğini sağlamanın yalnızca Şirket içi değil, ülke istihdam ve ekonomisine katkısının da farkındadır. Bu kapsamda Şirket, çalışanlarını memnun etmenin önemini bilerek hareket etmektedir.

  11.4. Şirket, faaliyetlerin her aşamasında sürdürülebilir gelişime katkı sağlayacak yenilikçi teknolojilerin kullanılması ve geliştirilmesine olanak sağlama çabası içerisindedir.

  11.5. Şirket, tüm faaliyetleri kapsayan sürdürülebilirlik raporunu düzenli aralıklarla hazırlamak hususunda sürekli çaba gösterecektir.

  11.6. Şirket, kendi kullandığı enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması amacıyla, çatı üzeri güneş enerji sistemleri kullanılmasını amaçlamaktadır. Bu hususta Şirket, orta ve uzun vadeli programlar hazırlayacaktır.

  Madde 12. Yürürlük

  12.1. Bu politika, Şirket’in 09.08.2016 tarihli Yönetim Kurulu’nda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Şirket Yönetim Kurulu kararı ile aksi kararlaştırılıncaya kadar yürürlükte kalacaktır.

 • İnsan Kaynakları Politikası

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

 • Çevre Politikası

 • Kalite Politikası

 • Bilgi Güvenliği Politikası

 • Kişisel Veri Koruma Politikası

 • Web Sitesi Gizlilik Politikası

  Varf A.Ş. (“Şirket”), internet sitesini ziyaret eden kişilerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu “Gizlilik Politikası” kişilerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla işlendiğini, bu bilgilerin hukuka uygun olarak ve vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişiler ile paylaşıldığını ve Şirket tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacı ile oluşturulmuştur. Ayrıca işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizler tarafından nasıl denetlenebileceği ve istendiğinde Şirketin internet sitesine başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmiştir. Şirket Tarafından kişilere her türlü kanaldan sunulan tüm hizmetler kısaca “Hizmet” olarak anılacaktır.

  Veri Sorumlusu

  Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isim, soyisim, doğum tarihi veya telefon numarası gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

  Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 0923048216700013 sicil numarası ile kayıtlı ve şirket merkezi Yiğitler Mh. B21 Sk. Sanayi Sitesi 29.Blok No:1-3 16300 Yıldırım/BURSA TÜRKİYE (TR) adresinde bulunan Varf A.Ş. (Şirket) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere, ilgili mevzuat düzenlemeleri ve yetkili otorite kararları/duyuruları ile işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde işlenmektedir.

  Şirket, gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinize saygı duymaktadır. Bu kapsamda Şirket, kişisel verilerinizi KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır.

  İşbu Gizlilik Politikası metni, Şirket tarafından aşağıda belirtilen kanallar vasıtası ile hangi kişisel veri kategorilerinizin toplandığı ve hangi süreçler ve amaçlarla işlendiği, hangi alıcı gruplarına aktarıldığı, kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınızı ve veri sorumlusu olarak Şirketin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri bilgilendirmesi gereken diğer açıklamaları içermektedir.

  Gizlilik Politikasının Kapsamı ve Toplanan Veriler

  Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler, yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi veya bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu konuda açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir. İnternet sitesi ziyaret edildiğinde bazı bilgiler internet sitesi sunucularında depolanır.

  Bu veriler şu şekilde olabilir:

  – İsim
  – Soyisim
  – Adres
  – E-mail
  – Telefon/Fax numarası

  Bu veriler doğrultusunda site kullanıcısı hakkında birtakım sonuçlar çıkarılır. Ancak bu kişisel veriler sadece anonim olarak kullanılabilir. Bu verilerin dışarıdan bir hizmet sağlayacısına aktarılması durumunda veri güvenliğine ilişkin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli işlemler gerçekleştirilir.

  Kendi isteğiniz ile kişisel bilgilerin verilmesi halinde Şirket, bu bilgileri yasada öngörülen veya kullanıcının kabul beyanında belirtilen sınırlamalar çerçevesinde kullanacağını ve bu çerçevede işleme tabi tutacağını veya aktarılacağını taahhüt eder.

  Kişisel verilerin ve çerezlerin kullanım amaçları aşağıda listelenmiştir:

  – Kullanıcıların deneyimlerini özelleştirme
  – Web sitelerine erişim
  – Kullanıcılarla iletişimin sağlanması
  – Reklam ve pazarlama
  – Analizler ve pazar araştırması yapma
  – İnternet sitesini yönetme ve kayıt tutma

  Sunulan hizmetin bir parçası olarak Şirket, hizmet alan kişilere ilişkin bilgileri işbu Gizlilik Politikası kapsamında elde edilebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları, üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartlara ve üçüncü kişiler ile mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. Bu Gizlilik Politikası, bilgi aktarımı yapılan üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Şirket sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası Şirketin kendi kontrolü dışındaki uygulamalar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflara ait internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Şirket internet sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya Şirketin sponsor olduğu veya katıldığı üçüncü taraf internet siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Şirket sorumlu değildir.

  Çocukların Gizliliği

  İnternet sitemizde 18 yaşının altındaki çocuklara yönelik içerikler bulunmaktadır. Bu bağlamda çocuklardan toplanması söz konusu olabilecek tüm veriler çocuğun velisinin ya da vasisinin onayıyla toplanmaktadır.

  Çerez Kullanımı

  Şirket, anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitesini kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıklarını belirten istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postalardan veri veya başka herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, fakat kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. Bu ayar değişikliğinden kaynaklanan herhangi bir kusurlu çalışma tarafımıza atfedilmemelidir.

  İnternet sitesinde kullanılan çerezler şu şekildedir:

  – İnternet sitesini bulmak amacı ile kullanılan kelimeler
  – İnternet servisi sağlayıcısının ismi
  – IP adresi ve/veya konumu
  – Erişim sağlayan bilgisayarın işletim sistemi
  – ________

  Online Alışveriş İçin Gereken Veriler

  Şirket, internet sitesi üzerinden yaptığınız ürün veya hizmet alışverişlerinde güvenliğinizi önemsemektedir. Bu nedenle kredi kartı bilgileriniz sadece sipariş işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz.

  Diğer İnternet Sitelerine Verilen Bağlantılar

  Şirket internet sitesi, içeriğinde üçüncü kişilere ait internet sitelerine yönlendiren bağlantılar/linkler içerebilecek olup işbu Gizlilik Politikası bu internet siteleri için geçerli değildir. Şirket bu internet sitelerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

  Sosyal Medya

  Şirket internet sitesi üretilen hizmetlerin ve ürünlerin sosyal medya ağlarında paylaşılabilmesi için bazı sosyal medya ağlarına gömülü şekilde bağlantı vermektedir. Bu bağlantılı hizmetler yalnızca onay verilmesi durumunda çalışmakta olup bu sosyal medya bağlantılarının amacı site içeriklerinin görüntülenmesi ve istenildiğinde arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla paylaşabilmenizdir. Bu yönlendirilen sosyal medya ağlarıyla ilgili veri paylaşımı onların sitelerinde ilan ettikleri gizlilik politikalarına tabidir. Bu gizlilik politikalarını da incelemeniz önem taşımaktadır.

  Bilgi Güncelleme ve Değişiklik

  Şirket, gizlilik veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için işbu Gizlilik Politikası’nın içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası Şirket internet sitesinde ilan edilir. Gizlilik Politikası’nın güncel haline www.varf.co adresinden sürekli olarak ulaşmanız mümkündür. İşbu Gizlilik Politikası’nın değiştirilmesinden sonra Şirketin hizmet veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

  İşlenen Kişisel Veri Kategorileri ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Paylaşılan kişisel veriler müşterilere verilen hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için; kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; üyelerimize geniş kapsamda çeşitli imkanlar sunabilmek için veya bu imkanları sunabilecek kişi ve kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek için; reklam tercihlerini analiz etmek için 6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

  Verileri Saklama Süresi

  Üye olurken ya da ürün veya hizmet satın alırken doğrudan paylaşılan veriler üyelik süresinin ya da satış işlemlerinin devamı boyunca saklanmaktadır. Kampanyalardan haberdar olmak için abone olunan bültenlere abonelik devam ettikçe paylaşılan veriler saklanmaktadır.

  Kişisel Verilerin Ne Şekilde İşlenebileceği

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu (KVKK) uyarınca, Varf A.Ş. ile paylaşılan kişisel veriler, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

  Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

  Yukarıda belirtilen amaçlarla, Varf A.Ş. ile paylaşılan kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar; ana hissedarlar, hissedarlar, reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurtiçi/ yurtdışı iştiraklerimiz; başta Varf A.Ş. altyapısını kullanan üye firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişiler ve kuruluşlardır. Mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere yönelik olarak hukuki yükümlülüklerimiz dahilinde verileriniz istisnai olarak resmi kurumlarla paylaşılabilecektir.

  Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz “Varf A.Ş. Çerez Politikası” olup, şu anda okuduğunuz “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın bir parçasını oluşturmaktadır. Çerez Politikamız hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayın.

  KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Veriler

  Varf A.Ş. internet sitesinde KVKK’nın yürürlük tarihi olan 07.04.2016 tarihinden önce depolanan kişisel veri bulunmamaktadır.

  Veri Sahibinin Hakları

  Veri sahibi verilerine erişim hakkını her zaman kullanabilir. Buna ek olarak ilgili şartların yerine getirilmesi durumunda KVKK madde 11’de düzenlenen haklar ve aşağıda belirtilen haklar kullanılabilir.

  Düzeltme hakkı,
  Silme hakkı,
  İşlemeyi kısıtlama hakkı,
  Yetkili veri koruma denetim kurumu üzerinden bir şikayet oluşturma hakkı,
  Veri taşınabilirliği hakkı.

  Kişisel verilerin, Şirketin kanuni bir faydaya sahip olduğu zeminde işlenmesine ilişkin faaliyetler söz konusu olduğunda, içinde bulunulan özel durum sonucunda oluşan gerekçeler dolayısıyla, veri sahibi kişisel verilerin işlenmesine itiraz hakkına sahiptir. Şirket, verilerin işlenmesine ilişikin olarak koruması gereken çıkarların, hakların ve özgürlüklerin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu kanıtlayamadığı veya bu işlem kanuni hak taleplerde bulunmak, bu talepleri kullanmak veya savunmak gibi amaçlara hizmet ettiği sürece Şirket verilerin işlenmesini durduracaktır.

  Kişisel verilerin işlenmesine onay verilmesi halinde onayın geri çekilmesi imkanı vardır.

  Kanun kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili her türlü talep, şikayet ve önerilerinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle Şirketimizin info@varf.co kayıtlı elektronik posta adresine gönderebilirsiniz.

 • Çerez Politikası

  Gizliliğiniz bizim için önemlidir, gizlilik ve güvenlik haklarınız temel prensibimizdir. Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.

  Web sitemize şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında bilgi alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ziyaretlerde site kullanımına ilişkin bilgi toplamak için çerez kullanılmaktadır. Buradaki amacımız; web sitemizi ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamak ve işleyişi daha iyiye nasıl taşıyabileceğimizi anlamaktır.

  Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza gönderilen ve bir dizi karakter içeren küçük bir dosyadır. Çerezler bir web sitesinin daha kullanıcı dostu deneyim sunmasını amaçlar. Kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş web sayfaları sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler bilgisayarınızda veya dosyalarınızda depolanan kişisel verileriniz de dahil herhangi bir bilgi toplayamamaktadır.

  Geçerlilik sürelerine göre Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez olarak iki çerez tipi bulunmaktadır. Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidirler. Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalırlar. Ayarlarınız ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma gibi işlemler yapmak için kalıcı çerezler kullanılırlar.

  Web sitemiz geçici ve kalıcı tip çerezleri, sizi web sitemizin diğer kullanıcılarından ayırt etmek ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenleme yapmak için kullanılmaktadır. Varf tarafından tasarlanmış çerezlerin yanı sıra üçüncü taraflardan alınan hizmetler kapsamında da çerez kullanılabilmektedir. 

  Hemen hemen tüm internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Ancak çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakılabilirsiniz.

  Çerez nedir?
  Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde sitenin bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydettiği küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir web sitesinin çalışması veya daha verimli çalışması veya web sitesinin sahiplerine bilgi sağlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır.

  Çerezleri nasıl kullanıyoruz?
  Bilgisayarınıza yüklenen çerezler veya elde edilen bilgiler istatiksel analizler veya güvenlik önlemleri için kullanılmaktadır. Herhangi bir kişisel veriniz çerezler aracılığı ile toplanmamaktadır.

  Çerezleri nasıl kontrol edebilirsiniz?
  Çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve çoğu Internet gezgininde çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz.

  Internet gezginindeki çerezleri nasıl yönetebilirsiniz?

  Çoğu Internet gezgini aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:

  • Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme
  • Üçüncü taraf çerezleri engelleme
  • Belli sitelerden çerezleri engelleme
  • Tüm çerezleri engelleme
  • Internet gezginini kapattığınızda tüm çerezleri silme

  Çerezleri silmeyi tercih ederseniz ilgili web sitesindeki tercihleriniz silinecektir. Ayrıca, çerezleri tamamen engellemeyi tercih ederseniz Varf’a ait web siteleri dahil olmak üzere birçok web sitesi düzgün çalışmayabilir.